Het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen.

Kinderen beschikken van nature over een onderzoekende en verwonderde houding. Een wijsgerige houding, waarmee ze grip op zichzelf en hun omgeving krijgen.

Hoogbegaafde kinderen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Tevens wekken zij de indruk in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen te zullen ervaren. Toch geldt dit slechts bij een deel van de leerlingen. Worden zij in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving met een leerkracht die hen coacht en stimuleert, geeft aan de hoogbegaafde leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor zijn eigen leerproces.  Deze rijke leeromgeving biedt het Comperio College! Eén dag per week komen deze leerlingen samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen. Op dinsdag is het Comperio College groep 7-8 werkzaam in Oosterwolde (locatie obs Buttinga), op donderdag is groep 7-8 in Wolvega( locatie obs Tuindorp) actief. De leerlingen hebben een continurooster van 9.00 uur tot 14.30 uur.

In Wolvega ( locatie obs Tuindorp) is op woensdag van 9.00-12.30 uur een groep voor leerlingen van groep 5-6.

De doelstelling van het Comperio College is het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen, zowel op intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

  1. Ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden ( cognitief aspect).
  2. De kinderen de gelegenheid te geven met gelijkgestemde leeftijdgenootjes in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken ( sociaal aspect)
  3. De emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren.
  4. Te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect)

Leren leren, leren denken en leren samenwerken!